Tutustu yhteistökumppanimme tarjouksiin tästä Maritim tarjoukset

Näsin Uistajat ry:n säännöt

NÄSIN UISTAJAT RY:N SÄÄNNÖT
1.
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Näsin Uistajat ja sen kotipaikka on Tampere.
2.
Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on vetouistelun harrastaminen, vetouistelun harrastamismahdollisuuksien ja kilpailutoiminnan edistäminen,
kalakantojen järkiperäisen hoidon ja käytön edistäminen kotivesistössään Näsijärvellä, vetouistelun myönteisen tunnettuuden lisääminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus- ja esittelytilaisuuksia, järjestää kalastusretkiä, kilpailuja ja muita samantyyppisiä tapahtumia, osallistuu vetouistelun kilpailuorganisaatioiden toimintaan, tekee yhteistyötä vesialueen omistajien ja kalastukseen liittyvien sidosryhmien ja toimintaelinten kanssa, osallistuu vapaa-ajankalastajien kattojärjestöjen toimintaan, tekee vetouisteluharrastusta edistävää valistustyötä osallistuu kotivesistönsä suojelu- ja hoitotoimenpiteisiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia avoimia vetouistelukilpailuja, omistaa toimintaansa varten kiinteää tai irtainta omaisuutta, panna toimeen asianomaisen luvan saatuaan rahan keräyksiä ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
3.
Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö. Kannattajajäsenellä on
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä kutsua yhdistyksen toimintaan tai vetouistelun
edistämiseen merkittävällä tavalla vaikuttanut henkilö. Kunniajäsenellä on sekä puhe- että äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen toiminnassa voi olla mukana nuorisojäsenenä myös 15 vuotta nuorempi henkilö.
Nuorisojäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen varsinaisen jäsenen perheenjäsen. Perheenjäsenellätarkoitetaan puolisoa ja alle 18-vuotiaita lapsia sekä sellaista alle 25-vuotiasta lasta, joka opiskelee päätoimisesti tai on ammatillisessa koulutuksessa. Perhejäsenellä on puhe-
 , mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet hakemusten perusteella.
4.
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdisty
ksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jos
yhdistyksen jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kuuden kuukauden ajan,
hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä.
Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitu
kset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Erotetulla jäsenellä on kuitenkin oikeus saada erottamisensa yhdistyksen kokouksessa
käsiteltäväksi, mikäli hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta. Vaatimus on tehtävä kuukauden
kuluessa hallituksen erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä. Hallituksen on kutsuttava
yhdistyksen kokous koolle asian käsittelyä varten kolmen viikon kuluessa vaatimuksen tultua hallituksen tietoon.
Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen voi hakea jäsenyyttä uudelleen. Tällöin omasta tahdostaan eronnut entinen jäsen on oikeutettu liittymää
n takaisin yhdistykseen ilman liittymismaksua, mutta mikäli eroamisesta on kulunut vähemmän kuin kalenterivuosi, jäsenen tulee maksaa mahdollinen edellisen vuoden erääntynyt jäsenmaksu.
5.
Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
6.
Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan
valittu puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi valitut vähintään neljä muuta varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna
on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7.
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8.
Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallitu
ksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta hallitukselle.
9.
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.